OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Letni delovni načrt

 

Letni delovni načrt smo pripravili ob tesnem posvetovanju z vsemi udeleženci šole. Pri tem smo sledili viziji šole in zastavljenim ciljem. Pregledali smo, kateri cilji so bili doseženi v preteklem šolskem letu, kateri niso bili doseženi, vendar jih je treba ohraniti in kateri so novi cilji. Predvsem novosti so tiste, ki so predstavljale podlago za pogovore z različnimi deležniki šole, učitelji ter ostalimi zaposlenimi, učenci, svetom zavoda in svetom staršev.

Razprave so privedle do dragocenega prispevka k novemu šolskemu letnemu delovnemu načrtu (LDN) in pomagale pri izboljšanju kakovosti dela. LDN delno temelji na procesu zagotavljanja kakovosti, ki mu sledimo v okviru šolskega odbora za kakovost. Dodatna prednost je, da so se vsi udeleženci šole pred sprejetjem tega dokumenta, seznanili z vsebinami novega šolskega načrta in pri njenem oblikovanju tudi sodelovali.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.


PRILOGE:

Šolski okoliš

Koledar ŠL 2020-2021

Časovna razporeditev ur

Urnik individualnih govorilnih ur

Načrt roditeljskih sestankov

Načrt interesnih dejavnosti

Urnik telovadnice 

Kadrovska zasedba in zadolžitve delavcev  

Načrt dela šolskih pedagoginj

Načrt dela knjižnice POŠ Blagovna

Načrt dela knjižnice OŠ Franja Malgaja Šentjur

Načrt zdravstvene vzgoje in sistematike

Načrt dela z nadarjenimi učenci

 

Dnevi dejavnosti razredne stopnje OŠ Franja Malgaja

Dnevi dejavnosti predmetne stopnje OŠ Franja Malgaja

Dnevi dejavnosti OPP NIS

Dnevi dejavnosti POŠ Blagovna

Načrt dela šolske skupnosti in šolskega parlamenta

 

Dostopnost