OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Letni delovni načrt

 

Letni delovni načrt smo pripravili ob tesnem posvetovanju z vsemi udeleženci šole. Pri tem smo sledili viziji šole in zastavljenim ciljem. Pregledali smo, kateri cilji so bili doseženi v preteklem šolskem letu, kateri niso bili doseženi, vendar jih je treba ohraniti in kateri so novi cilji. Predvsem novosti so tiste, ki so predstavljale podlago za pogovore z različnimi deležniki šole, učitelji ter ostalimi zaposlenimi, učenci, svetom zavoda in svetom staršev.

Razprave so privedle do dragocenega prispevka k novemu šolskemu letnemu delovnemu načrtu (LDN) in pomagale pri izboljšanju kakovosti dela. LDN delno temelji na procesu zagotavljanja kakovosti, ki mu sledimo v okviru šolskega odbora za kakovost. Dodatna prednost je, da so se vsi udeleženci šole pred sprejetjem tega dokumenta, seznanili z vsebinami novega šolskega načrta in pri njenem oblikovanju tudi sodelovali.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.


PRILOGE:

Šolski okoliš

Koledar za šolsko leto 

Časovna razporeditev ur

Urnik individualnih govorilnih

Načrt roditeljskih sestankov

Urnik interesnih dejavnosti

Urnik telovadnice 

Kadrovska zasedba in zadolžitve delavcev  

Načrt dela športnih pedagogov

Načrt dela šolskih pedagoginj

Načrt dela socialne pedagoginje

Načrt dela knjižnice POŠ Blagovna

Načrt dela knjižnice OŠ Franja Malgaja

Načrt zdravstvene vzgoje

Dnevi dejavnosti razredne stopnje OŠ Franja Malgaja

Dnevi dejavnosti predmetne stopnje OŠ Franja Malgaja

Dnevi dejavnosti OPP NIS

Dnevi dejavnosti POŠ Blagovna

Načrt dela šolske skupnosti

Načrt zdravstvene vzgoje

Načrt dela z nadarjenimi

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si