Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov zavoda: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
Telefon: 03 746 38 00
Fax: 03 746 38 03
E-naslov: tajnistvo@fmalgaja.si

Odgovorna uradna oseba: Marjan Gradišnik, prof. FI-PTHV, ravnatelj
Telefon: 03 746 38 04
E-naslov: marjan.gradisnik@fmalgaja.si

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fmalgaja.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 Splošni podatki o zavodu
Seznam organizacijskih enot: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
Podružnična šola Blagovna, Proseniško 22, 3230 Šentjur

Tip dejavnosti: osnovnošolsko izobraževanje
Šifra dejavnosti: 85.200
Davčna številka: 48313033 (nismo zavezanci za DDV)
Matična številka: 5087805000
Številka podračuna: 01320-6030682177
Spletni naslov centralne šole: www.fmalgaja.si
Spletni naslov podružnice: www.blagovna.si

Telefonske številke centralne šole:
03 746 38 00 – tajništvo
03 746 38 02 – računovodstvo
03 746 38 04 – ravnatelj
03 746 38 06 – pomočnik
03 746 38 07 – zbornica
03 746 38 08 – pedagoginja
03 746 38 10 – računalniška učilnica
03 746 38 12 – kuhinja
03 746 38 13 – knjižnica
03 746 38 14 – kabinet razredne stopnje – pritličje
03 746 38 15 – kabinet razredne stopnje – I. nadstropje
03 746 38 16 – specialna pedagoginja /logopedinja
03 746 38 17 – fizika
03 746 38 18 – tehnika
03 746 38 19 – matematika
03 746 38 20 – glasba
03 746 38 21 – zemljepis, zgodovina
03 746 38 22 – kemija
03 746 38 23 – angleščina
03 746 38 24 – biologija
03 746 38 25 – likovna vzgoja
03 746 38 26 – slovenščina
03 746 38 27 – športna vzgoja

Telefonske številke podružnice Blagovna:
03 749 18 98 – zbornica
03 749 18 99 – kuhinja

2.2 Organigram zavoda

Organigram

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba: Marjan Gradišnik, ravnatelj; telefon: 03 746 38 04

2.4 Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

2.4.1 Notranji pravni akti

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franja Malgaja Šentjur
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Požarni red
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o žigih

2.4.2 Državni predpisi

splošno področje:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o računovodstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

osnovnošolsko izobraževanje:

Zakon o OŠ
Zakon o organizaciji in financiranju
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju OŠ izobraževanja
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu OŠ
Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu OŠ
Pravilnik o obrazcih javnih listin v OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ

DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV:

Pravno informacijski sistem RS
Uradni list RS
Državni zbor RS

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016
Poročilo o realizaciji programa za šolsko leto 2014/2015
Poslovno poročilo za leto 2014

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Imenovanje ravnatelja
Sprejem LDN
Izrekanje vzgojnih opominov
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:
Seznam zaposlenih
Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
Seznam učencev s posebnimi potrebami

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Publikacija za tekoče šolsko leto
Urnik za tekoče šolsko leto
Razredni urniki za tekoče šolsko leto
Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Učbeniški sklad za tekoče šolsko leto

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Večina informacij je dostopna preko spletnega naslova: www.fmalgaja.si
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šolski koledar
Urniki
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov