Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Izbirni predmeti

Program osnovne šole omogoča učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V drugem triletju šolanja predmetnik vsebuje neobvezne izbirne predmete, v zadnjem triletju šolanja pa obvezne izbirne predmete.

V kazalo na spodnji povezavi najdete učne načrte vseh izbirnih predmetov. 

Neobvezni izbirni predmeti

Šola ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete: nemščino kot drugi tuji jezik za učence od 4. do 9. razreda ter umetnost, računalništvo, šport in tehnika za učence od 4. do 6. razreda. Vsako leto nabor prilagajamo glede na kadrovske zmožnosti.  

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. V skladu z zakonom lahko učenec izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov sploh ne odloči. 

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi menjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin in brez vplivanja na že obstoječe skupine. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.
Učenci prilagojenega oddelka 8. razreda OPP-NIS bodo vključeni k izbirnemu pouku računalništva.

Obvezni izbirni predmeti
Učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko. Predmeti so lahko iz leta v leto različni.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je ta usklajena z urnikom posameznika ter ne posega v organizacijo pouka drugje.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Prijave na izbirne predmete uredite na dva načina.

a) Vsak starš, ki ima izbran način komunikacije s šolo (minimalna ali nadstandardna storitev v eAsistentu), lahko odda prijavo na izbirne predmete preko portala Moja šola e-Asistent. Prijaviti se mora preko spletnega brskalnika (računalnika) in ne preko mobilnega telefona.

b) Tisti starši, ki ne oddajo prijave preko spleta (ne uporabljajo portala Moja šola e-Asistent), morajo oddati pisno prijavnico, ki jo najdejo v zavihku Za starše > Obrazci in soglasja.

 

Dostopnost