OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Izbirni predmeti

Program osnovne šole omogoča učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V drugem triletju šolanja predmetnik vsebuje neobvezne izbirne predmete, v zadnjem triletju šolanja pa obvezne izbirne predmete.

 


Preberi več o neobveznih izbirnih predmetih

V skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Ul. RS št. 63/2013, je šola pričela izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov. Šola ponuja naslednje neobvezne izbirne predmete: – nemščino kot drugi tuji jezik za učence od 4. do 9. razreda, – umetnost, računalništvo, šport in tehnika za učence od 4. do 6. razreda. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. V skladu z zakonom lahko učenec izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov sploh ne odloči. Glede na normative in izražene interese učencev bo v šolskem letu 2019/20 na matični šoli oblikovanih 7 skupin neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda in 1 skupina na podružnični šoli. V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi menjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne skupine. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda. V šolskem letu 2019/2020 bodo vsi učenci prilagojenega oddelka 8. razreda OPP-NIS vključeni k računalništvu.
Neobvezni izbirni predmeti - matična šolaŠt. uč. / 4. rUčiteljŠt. uč. / 5. rUčiteljŠt. uč. / 6. rUčitelj
Nemščina38Sabina Volovšek21Sabina Volovšek37Sabina Volovšek
Računalništvo10Jure Radišek9Jure Radišek
Šport16Vladimir Artnak
Neobvezni izbirni predmeti - podružnična šolaŠt. učencev / 4. rUčiteljŠt. učencev / 5. rUčitelj
Računalništvo11Jure Radišek6Jure Radišek

 


Preberi več o obveznih izbirnih predmetih

Obvezni izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Učenke in učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko. Predmeti so lahko iz leta v leto različni. Izbirni predmeti so triletni (tuji jezik), triletni ali manj (verstva in etika, logika) in enoletni (vsi ostali). Na začetku šolskega leta imajo učenke in učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je ta usklajena z urnikom posameznika ter ne posega v organizacijo pouka drugje. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. V šolskem letu bo 6 učencev oproščenih sodelovanja pri izbirnih predmetih, od tega 4 učenci v celoti in 2 pri eni uri. V šolskem letu 2019/2020 so učenci tretjega triletja izbrali 14 različnih izbirnih predmetov. Pouk izbirnih predmetov se bo izvajal 35 ur tedensko.

NIP - 7. rŠt. uč.UčiteljNIP - 8. rŠt. uč.UčiteljNIP - 9. rŠt. uč.Učitelj
Nemščina I19Sabina VolovšekNemščina II31Sabina VolovšekNemščina III13Sabina Volovšek
Organizmi v nar. in umet. okolju38Barbara OprešnikRastline in človek18Barbara OprešnikGenetika23Barbara Oprešnik
Šport za sprostitev27Vladimir Artnak
Rok Novak
Šport za zdravje36Rok NovakOdbojka29Nada Adžić
Vladimir Aertnak
Urejanje besedil17Nina HriberšekMultimedija22Nina HriberšekRačunalniška omrežja22Nina Hriberšek
Gledališki klub17Bojana Potočnik
Likovno snovanje15Katja Gajšek

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si